The C vo finále!

Projekt The C je spoločná iniciatíva troch medzinárodných partnerov: Fundacja Innowacyjnej Edukacji (Poľsko), Thalia Teatro (Slovensko) a Creative Reflex (Dánsko). 

Projekt je rozdelený na tri časti, ktoré sa dejú v troch, vyššie spomínaných, krajinách. Každá časť projektu sa venuje jednej z troch divadelných foriem: klaunstvu, pantomíme a bábkovemu divadlu. Cieľom je vzbudiť u ľudí záujem o klimatickú krízu, problematiku znečistenia oceánov, vyrubovania lesov a celkovo o životné prostredie a problémy s tým spojené. Nejde o edukáciu vo forme prezentácii a prednášok, ale o neformálnu edukáciu kreatívnym spôsobom práve pomocou divadla. Projekt sa taktiež zameriava na šírenie týchto metód, ako foriem vyučovania a spôsobu, ako ľuďom predostierať globálne problémy. 

Prvá mobilita sa uskutočnila 14. 9. až 22.09.2021 v dedinke horskej Murzasichle, Poľsku. Upriamila pozornosť na divadelnú formu pantomímy. Pomocou pantomímy sa rozpráva príbeh bez slov, len pomocou výrazov tváre a reči tela a teda dominantnými výrazovými prostriedkami je mimika a gestikulácia. Cela mobilita upriamila svoju pozornosť na ekologickú problematiku potravinového priemyslu. 

Druhá mobilita sa diala medzi dňami 6. až 14.4. 2022 opäť v poľskom Murzasichle. Tentokrát bola na muške forma bábkového divadla. Tu sa na rozdiel od pantomímy používa na vyrozprávanie príbehu divadelná bábka. Celá mobilita sa zameriavala na problém odlesňovania.

A tretia mobilita, ktorá ukončuje tento projekt, sa diala na území Dánska v Jersleve 12. až 20.7.2022. Hlavnou divadelnou formou bolo umenie klaunovania. Pri tomto umení ožíva umelcovo alter ego klauna, ktoré môže siahať až za hranice predstavivosti. Aj keď je prejav podaný hlavne neverbálne, neobmedzuje sa len na absenciu slov. Poslednou ekologickou tematikou bola problematika znečistených oceánov.

Tieto neverbálne performatívne formy umenia, aj keď často nie veľmi známe medzi mladými ľuďmi, zlepšujú komunikačné schopnosti, osobné vystupovanie človeka, ako aj jeho schopnosť improvizovať. Spomínané divadelné metódy zapájajú obecenstvo, dostavajúc sa tým hlbšie k ľuďom, ktorí sú tak naklonení viac o probléme rozmýšľať. Umenie má totiž potenciál viac s človekom zarezonovať. 

Projekt je strategické partnerstvo organizované s podporou programu Erasmus+.

 

Text: Thalia Teatro

Foto: Archív projektu The C

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.